Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na profilu Facebook Clarins Beauty Spa jest Clarins Beauty Spa należące do Cosmed Group Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Podchorążych 83, 00-722 Warszawa, REGON:147332260, NIP: 5252590392, wpisana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515454. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Akcja konkursowa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Facebooka, a za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada jedynie Organizator, zwalniając tym samym Facebooka z wszelkiej odpowiedzialności.

3. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. Organizator zachęca do aktywnego uczestnictwa, podkreślając, że jest to doskonała okazja do wyrażenia kreatywności i zdobycia atrakcyjnych nagród.

§2 Uczestnicy i Warunki Udziału
1. Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające aktywne konto na Facebooku. Niepełnoletni i osoby z ograniczoną zdolnością prawną mogą uczestniczyć w konkursie za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu konkursu oraz zasad obowiązujących na Facebooku, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.

§3 Zasady Konkursu i Sposób Udziału
1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy powinni odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Jak dbasz o skórę zimą?”, publikując swoją odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym. Kreatywność i oryginalność odpowiedzi są kluczowe dla szans na wygraną.

2. Konkurs trwa od 22-31.01.2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów konkursu w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje na swoim profilu na Facebooku.

§4 Nagrody i Kryteria Oceny
1. Główną nagrodą w konkursie jest ekskluzywny zabieg „Rozświetlające wygładzanie Clarins”.

2. Jury, składające się z przedstawicieli Organizatora, oceni zgłoszenia na podstawie zgodności z tematem konkursu oraz kreatywności i zaangażowania uczestników. Najważniejszym kryterium będzie oryginalność i pomysłowość odpowiedzi.

§5 Prawa Autorskie i Ochrona Danych
1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem zgodności z regulaminem oraz do ich ewentualnego usunięcia.

2. W przypadku podejrzenia naruszenia praw autorskich, oszustwa lub innych naruszeń regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie również prawo do unieważnienia konkursu w szczególnych sytuacjach.

4. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i wręczenia nagrody, a także w celu weryfikacji autentyczności danych. Dane te nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani żadnej organizacji międzynarodowej. Uczestnicy mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych,
c) usunięcia swoich danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przeniesienia danych,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) braku podlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

5. Organizator zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych uczestników przez okres nie dłuższy niż 3 lata, liczony od pierwszego dnia roku następującego po roku przekazania danych, dla celów księgowych, podatkowych, dochodzenia roszczeń oraz ochrony praw Organizatora. Deklaruje również, że dane osobowe uczestników nie są przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, włączając profilowanie.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z konkursem.

 

 

§6 Reklamacje i Postanowienia Końcowe
1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: recepcja@clarinsbeautyspa.pl z dopiskiem „Reklamacja”, najpóźniej w ciągu 2 dni od momentu wystąpienia okoliczności będących podstawą reklamacji, ale nie później niż do dnia 31.03.2024 r. Reklamacje przesłane po tym terminie nie będą rozważane.

2. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje zgodnie z zasadami określonymi w tym regulaminie, w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Uznaje się, że odpowiedź na reklamację została udzielona terminowo, jeśli zostanie wysłana drogą mailową w odpowiedzi na zgłoszenie. Może być wymagane dostarczenie przez uczestnika dodatkowych informacji lub oświadczeń w celu uzasadnienia reklamacji.

3. Ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące reklamacji podejmowane przez Organizatora będą formułowane w postaci pisemnej, co obejmuje również korespondencję e-mailową oraz wiadomości SMS.

4. W przypadku, gdy proces reklamacyjny zostanie wyczerpany, a spór nadal istnieje, zostanie on rozwiązany przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

5. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy Kodeksu cywilnego.